Срок за подаване на декларации по ЗПКОНПИ

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, следва да подадете своите встъпителни декларации при условията и по реда на този закон в едномесечен срок от утвърждаването на образците на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 и 4, а именно в срок до 8 юни 2018 г.

С уважение,

Административен секретар