Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 24 и 25 февруари 2024 година.

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че в бр.103/12.12.2023 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

 

"Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съгласно Решение №7 на Съвета на нотариусите, взето на редовно заседание, проведено на 23.11.2023 г. (протокол № 10 от 23.11.2023 г.), свиква редовно общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 24 и 25.02.2024 г. от 10 ч. в зала „Шекспир“ на Грандхотел „Милениум“ в София. Регистрацията ще започне на 24.02.2024 г. в 8,30 ч. и събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2023 г.;

2. Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 от ЗННД с оглед изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;

3. Определяне на необходимия размер на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите;

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2024 г.;

5. Разни."

 

С уважение,

Административен секретар