На 18.06.2008 г. ВАС прекрати делото заведено от Министъра на правосъдието

На 18.06.2008 г. съдът прекрати делото, заведено пред Върховния административен съд от Министъра на правосъдието, по което се обжалва решението на Общото събрание на Нотариалната камара, в частта относно промяната в размера на встъпителната вноска за нотариусите към Камарата. Съдът се произнесе с определение за прекратяване на делото на основание чл. 159, т. 5 от АПК като прие, че специалният срок за обжалване на решенията на Общото събрание на Нотариалната камара по чл. 60, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност дерогира общите правила на АПК, поради което жалбата е просрочена. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред пет-членен състав на ВАС.

Нека да благодарим на консултанта на Нотариалната камара- адвокат Емил Емануилов, съдружник в Камбуров и Съдружници, за компетентното представяне.