Насрочване на редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България за 2021 г.

Уважаеми дами и господа,

На основание § 7. от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Обн. - ДВ, бр. 98 от 2020 г.) и предвид сложната епидемична обстановка, Съветът на нотариусите на свое редовно заседание, проведено на 30.11.2020 г., взе решение за насрочване на редовното Общо събрание на Нотариалната камара на 24 – 25 април 2021 г.

Съобщението за свикване на редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България за 2021 г.  предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“ в срока, предвиден в  чл. 55, ал. 2 от ЗННД.

 

Иван Луцов

Административен секретар

на Нотариалната камара на Република България