В Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Уважаеми дами и господа, 

Информираме Ви, че в бр.98 от 27.11.2018 г. на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Законът влиза в сила от 01 януари 2019 г.

Измененията, касаещи работата на нотариусите:

„(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство – предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.“

13. В чл. 51:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.“;

С уважение,

Административен секретар