Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на Нотариалната камара и се състои от всички членове на камарата.

Общото събрание е редовно и извънредно. Функциите и компетентността на Общото събрание са уредени в Глава втора на Устава на Нотариалната камара.

 

Съвет на нотариусите

Съветът на нотариусите е управителният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от петима основни и двама резервни членове, като председателят и заместник-председателят се избират от основните членове.

 

Основни членове на Съвета на нотариусите:

Димитър Танев – Председател на СН – РС София, рег. № 041

 

Лидия Камулджиева- РС Пловдив, рег. № 563 - заместник-председател

Антони Гетов- РС София, рег. № 031 - заместник-председател

Ивайло Иванов- РС София, рег. № 384 - заместник-председател

Митхат Метин- РС Плевен, рег. № 777

Обретен Обретенов- РС Балчик, рег. № 109

Мария Бакърджиева- РС Несебър, № 110

Даниел Николов- РС Костинброд, рег. № 763

Снежана Колевичина- РС Разлог, рег. № 505

Нели Лукова- РС София, рег.№ 536

Минчо Даскалов- РС София, рег. № 693

 

Резервни членове на Съвета на нотариусите:

Станислав Филипов- РС София, рег. № 508

Денчо Денчев- РС Велико Търново, рег. № 145

Петко Кънчевски- РС Велико Търново, рег. № 580

Светлин Микушински- РС София, рег. № 389

 

Компетенциите на Съвета на нотариусите и на председателя са уредени в Глава трета на Устава на Нотариалната камара.

 

Контролен съвет

Контролният съвет е контролният орган на Нотариалната камара и се избира в състав най-малко от трима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.

 

Светлана Кирилова – Председател – РС Пловдив, рег. № 001

 

Красимир Бележков- РС София, рег. № 617 - заместник-председател

Слави Ангелов- РС Ямбол, рег. № 752

Алинка Паралюзова- РС Монтана, рег. № 578

Ева Добрева- РС Варна, рег. № 755

 

 

Функциите на Контролния съвет са регламентирани в Глава четвърта на Устава на Нотариалната камара.

 

Дисциплинарна комисия

Дисциплинарната комисия се избира в състав най-малко от шестима основни, а по решение на Общото събрание - и резервни членове, като председателят се избира от основните членове.

 

Луиза Стоева – Председател – РС Дупница, рег. №527

 

Лиляна Тинкова – РС Пловдив, рег. № 475 - заместник-председател

Радка Богданова-Банчева – РС Стара Загора, рег. № 435

Светла Бошнакова – РС Враца, рег. № 482

Иглика Кирилова – РС Русе, рег. № 618

Теменужка Козарева - РС Русе, рег. № 751

Валерия Тодорова – РС Монтана, рег. № 596

Екатерина Начкова – РС Асеновград, рег. № 659

Весела Ивчева - РС София, рег. № 271

Пламенка Халачева – РС Плевен, рег. № 377

Мирослава Димова-Савова – РС София, рег. № 621

Дарин Трифонов - РС София, рег. № 187

Красимир Петков – РС Поморие, рег. № 556

Антоанета Итева – РС София, рег. № 424

Пепа Цакова – РС Плевен, рег. № 467

 

Компетенциите на Дисциплинарната комисия са регламентирани в Раздел V на Закона за нотариусите и нотариалната дейност и в Глава пета на Устава на Нотариалната камара.