Във връзка с измененията на чл.264 и чл.265 ДОПК от 23 април 2024 г. Нотариалната камара инициира дискусия на 30.04. относно евентуалните промени при правоприлагането от нотариуси и съдии по вписване.

На срещата в Министерство на правосъдието присъстваха- заместник-министър Бисерка Цанева, служители от Дирекция “Правни дейности” на министерството, директор на Дирекция “Събиране” на НАП - Силвия Стефанова, и други служители на приходната агенция, изпълнителният директор на АВ Даниела Митева и други служители на агенцията, председателят на Управителния съвет на БАСВ Десислава Михайлова и още един представител на асоциацията, Димитър Танев - председател на Съвета на нотариусите, и Луиза Стоева - председател на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара.

Обсъдена бе технологичната готовност за реализиране проверките в системата за обмен на информация, подържана от Министерство на финансите от Нотариалната камара, Агенцията по вписвания и от съдиите по вписване.

Дискутирана бе необходимостта от повторна проверка за наличие на непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични задължения от съдиите по вписване при различните депозирани за вписване актове, в зависимост от тяхното конститутивно действие и императивното изискване на нормата на чл.264 ДОПК контролът да се извършва преди прехвърлянето и учредяването на вещни права.

Разисквано бе и документирането на справките и дали е налице законово задължение за доказването им пред съответния съдия по вписване.

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите