Участие на Нотариалната камара на Република България в Четвърти Национален форум на общинските данъчни експерти

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 26 и 27 септември в гр. Хисаря се проведе Четвърти Национален форум на общинските данъчни експерти, организиран от Национално сдружение в общините в Република България (НСОРБ). Да вземат участие в рамките на форума, бяха поканени г-н Красимир Анадолиев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара и г-жа Луиза Стоева, заместник-председател на Съвета на нотариусите на НК. На срещата присъстваха представители на Национална агенция по приходите, Агенция по вписванията, Държавна агенция "Електронно управление" към Министерски съвет, Главна дирекция "Пътна полиция" към Министерство на вътрешните работи.

Представителите на Нотариалната камара в лицето на председателя и зам.-председателя на камарата, обосновано предложиха визията си относно изработването на механизми за осъществяване на електронен обмен на данни, който позволява достъпването по електронен път на документи, необходими в нотариалните производства, като по този начин ще се сведе до миниум използването на документи на хартиен носител, издавани от данъчната администрация. Облекчената процедура несъмнено би допринесла за улесняване на цялото производство, реализирайки икономия на време и средства, обезпечавайки правната сигурност.

 

Приложено, на вниманието Ви, предлагаме благодарствено писмо от г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

 

Нотариална камара на РБ