Участие на Нотариалната камара в обсъжданията и дискусиите по проект “Напредване на реформата в публичната администрация”

Уважаеми колеги,

 

Нотариалната камара участва активно в обсъжданията и дискусиите по проект “Напредване на реформата в публичната администрация” организиран и контролиран от Дирекция “ Модернизация на администрацията” към Администрацията на Министерски съвет.

Една от целите на проекта е да бъде подобрено административното обслужване,чрез въвеждане на административни услуги и процедури извършвани по електронен път с оглед спестяване времето на гражданите.На личните си имейли ще получите подробна текуща информация засягаща дейността на нотариуса.

В контекста на чл.264,ал.2 ДОПК и чл.5 а ЗМДТ припомняме на всички нотариуси, помощник-нотариуси и служители в нотариалните кантори, че проверката за платен данък превозни средства се извършва в системата за обмен на информация, подържана от Министерство на финансите и гражданите не са длъжни да представят издаден или заверен от общината документ.

Посоченият по-горе документ следва да се представи единствено в случай,че липсва информация за платен данък върху превозното средство при информационния обмен с МВР.

 

Димитър Танев -Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара