Указания на Съвета на нотариусите относно измененията в Тарифата за нотариалните такси в сила от 01.07.2009 година

Указания на Съвета на нотариусите относно измененията в Тарифата за нотариалните такси

В раздел І - “Обикновени нотариални такси”

В т. 1 са увеличени размерите на таксите по б. “а”, “б”, “в” и “г” и се създава нова буква “д”. Забележка: Посочените в т. 1, б. “б” и “г” такси се отнасят само за случаите на съставяне на КНА и доброволна делба на земеделски земи, гори и земи от горския фонд след решение на поземлена комисия, респ. на общинска служба “Земеделие и гори”. Ако след този акт на възстановяване на собствеността е извършено разпореждане, тези преференциални такси не се прилагат. Преференциални такси не се прилагат и когато за земите важат характеристиките на чл. 2 от ЗСПЗЗ, които ги изключват като земеделски.В новата буква “д” са визирани констативни протоколи по Търговския закон.

В т. 2, т. 3 и т.  4 са увеличени размерите на таксите.

В т. 5 са създадени нови букви “б”, “в”, “г” и “д”.Новата буква “б” въвежда ново правило за таксуване на преупълномощаването, като посочва, че таксата за подпис при преупълномощаване представлява двойният размер на таксата по буква “а”. Старата буква “б” е нова буква “в”, която посочва, че всеки следващ подпис по букви “а” и “б” се таксуват с такса от 2 лева.

Забележка: Систематичното място на буква “в” е основание да се счете, че таксата от 2 лв. за всеки следващ подпис се отнася и за преупълномощаването.

Новата буква “г” регламентира отделна - по-висока такса за всеки подпис при удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес, когато тези документи ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот.Новата буква “д” урежда заплащане на двойния размер по буква “г” за подпис при преупълномощаване, когато тези документи ще се ползват за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот. Пример: Двама съпрузи упълномощават адвокат да ги представлява пред нотариус при учредяване право на строеж върху имот. За удостоверяване на подписите ще платят всеки по 10 лева или общо 20 лева. За удостоверяване на съдържанието на пълномощното ще платят отделна такса съобразно правилата на чл. 4.Ако упълномощеният адвокат по някаква причина реши да преупълномощи свой колега да представлява съпрузите пред нотариуса за удостоверяването на всеки подпис ще плати по 20 лв. или общо 40 лева. За удостоверяване на съдържанието на новото пълномощно ще плати отделна такса съобразно правилата на чл. 4.Разпоредбите на т. 5, букви „г” и „д” , се отнася за всички документи по чл. 589, ал. 2 от ГПК, при които удостоверяването на подписа изисква изписване на пълното име, а ако подписът е вече положен, изписване на името и потвърждаването на подписа. Документите касаят не само вещните, но и облигационните права върху имот. В проекта за изменение на ГПК бе предложен текстът „вещни права” (предложението бе от Нотариалната камара), а впоследствие в правната комисия се прие да се разшири обхватът и по този начин да се удостоверяват всички документи, касаещи всякакви права (включително и облигационни), относно имот. Разширеният обхват на документите, които се удостоверяват по чл. 589, ал. 2 от ГПК, се отнася и за таксуването им.На първо място това са пълномощните, които се предоставят за представителство при сключване на възмездни и безвъзмездни прехвърлителни сделки /продажба, дарение, замяна/, при учредяване на права на строеж и други ограничени вещни права върху имот, при учредяване на ипотеки, при сключване на договори, чрез които се придобиват права върху имоти /договори с държавата и общините, договори да прехвърляне на търговско предприятие и други/, договори за наем, договори за аренда, договори по чл. 192 ЗУТ, договори за разпределение ползването на имот и др. Разпоредбите се отнасят и за пълномощните, имащи за предмет тези облигационни договори.

Забележка: Нотариалната такса при удостоверяване на подписите на страните по договори за аренда и договори за наем със срок повече от една година на земеделски земи се определя съгласно чл. 5, б. „г” във връзка с чл. 589, ал. 2 от ГПК.

На второ място под документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, да се има предвид различните декларации /които са без определен материален интерес/, които се удостоверяват заедно с пълномощното за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, като например: декларации по чл. 264, ал. 1 ДОПК, декларация по чл. 25, ал. 7 ЗННД, декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП, декларация, че жилището не е “семейно” по смисъла на чл. 23 СК и др.

В т. 6 и т. 7  са увеличени размерите на таксите.Справките по информационната система „Единство” следва да се таксуват като устна справка по чл. 7, буква „а” , а когато страната желае писмен документ (подобно на Удостоверение за тежести), удостоверението от информационната система се таксува по чл. 7, буква „б”.

В раздел ІІ-“Нотариални такси според удостоверявания материален интерес”

В точка 8 промените са следните:А/ Таксите по точка 8 са приложими вече и за договорите за доброволна делба на недвижими имоти, извън случаите по т. 1 /т.е. договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд /.Б/ Минималната такса за удостоверяване на договори с материален интерес вече е 30 лв.В/ Увеличени са базите и процентите за горниците в различните степени.Г/ Въведени са нови степени - от 100 001-500 000 лева и над 500 000 лева.Д/ Максималната такса за удостоверяване е в нов размер-6 000 лева.

В точка 9 промените са следните:А/ Включени са удостоверяване на дата и подписи върху договори и едностранни изявления с определен материален интерес, подлежащи на вписване. Напр. наемни договори, договори за продажба на търговски предприятия, договори по чл. 192 ЗУТ, молби за отказ от вещни права върху недвижими имоти, молби за вписване на законни ипотеки, молби за вписване на апорт, молби по чл. 171 ЗЗД и др. Забележка: Преди таксата за този вид договори се определяше от т. 10, а за едностранните волеизявления - от т. 12. Б/ Минималната такса по т. 9 е 30 лева.

В точка 10 е въведен изразът “не по-малко” от 30 лв.”В точка 11 няма промяна.В точка 12 промяната е в минималната такса за този вид удостоверяване - “не по-малко” от 25 лв.”

Забележка: При изчисляване на таксите по т. 9, 10, 11 и 12 да се взема като основа реално достигнатият размер на таксата по т. 8 (дори и когато надхвърля 6 000 лева) и върху него да се приложи съответния процент, предвиден от цитираните по-горе точки, като следят този размер да не надвишава 6 000 лева. ЗННД императивно регламентира (чл. 92, ал. 1), че процентът на пропорционалната такса не може да надвишава определен максимален размер. Колеги, напомняме Ви, че максималният размер е определен (6 000 лева), а не определяем – процент 15%, 30%, 50% от вече определения максимален размер в Тарифата – 6 000 лева.

Пример 1: Договор за продажба на търговско предприятие, в състава на което са включени недвижими имоти, с материален интерес, съобразно чл. 97, ал. 1, т. 2 ЗННД от 15 000 000 лева. Таксата по т. 8 е в размер на 16 528.97 лева. Този договор подлежи на вписване и съобразно т. 9 от Тарифата таксата за удостоверяването на датата и подписите върху договора е 50 на сто от таксата по т. 8 или 8 264.48 лева и следва да бъде не по-голяма от максималния размер – 6 000 лева, а не 50% от 6 000 лева – 3 000 лева. Пример 2: Договор за заем в размер на 20 000 000 лева – нотариалната такса е в размер на 21 528, 97 лева, а 30 на сто от тях – 6 458, 69 лева – таксата трябва да бъде равна на максималния размер 6 000 лева, а не 30% от 6 000 лева – 1 800 лева.

В точка 13 промяната е в минималната такса за този вид удостоверяване - “не по-малко” от 50 лв.”

В раздел ІІІ-“Нотариални такси според изразходваното време”

В точки 14, 15 и 16 са променени размерите на таксите.

В раздел ІV-“Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи”

В точки 17, 18, 19 и 20, б. “а”, 21 и 22  няма промяна.

В точка 20, б.”б” промяната е в препратка не към т. 9, а към т. 11, т.е. за изготвяне на проект на нотариално завещание и на проект на договор с материален интерес се събира таксата по т. 11, а тя препраща към т. 8.Пример: Изготвяме договор за продажба на търговско предприятие, в състава на което са включени недвижими имоти с материален интерес съобразно чл. 97, ал. 1, т. 2 ЗННД от 45 000 лева. За изготвянето на договора се събира такса по т. 20, б. “б” в размер, определен съобразно т. 11 от Тарифата, която точка 11 препраща към т. 8 от Тарифата. Таксата по т. 8 е в размер на 440.50 лева. Резултатът е, че за изготвянето на договора ще се плати по-висока такса от таксата за удостоверяването му по т. 9, която в случая е в размер на 220.25 лева.

В раздел V “Допълнителна нотариална такса”

В точка 23, букви “а”, и “б” няма промяна. Точка 23, буква “в” е увеличен размерът на 50 на сто.Създадени са две нови букви “г”  и “д” на чл. 23, - за действие, извършено извън населеното място, в което е установена нотариалната кантора в работно време - размер на 50 на сто от дължимата нотариална такса и - за действие, извършено извън населеното място, в което е установена нотариалната кантора в неработно време – в двоен размер.

Забележка 1:  Удостоверяването на разпечатка от електронен сайт, регламентирано за пръв път в Закона за търговския регистър с приемането на новата ал. 3 към чл. 34, налага следните изводи:      Необходимо е нотариусът да извършва при това действие удостоверяване на съдържание, за да е налице доказателство, че в точно определен момент  съдържанието на сайта е било също в точно този вид, в който е архивирано при нотариуса, чрез подреждане на документа, заверен като препис в книгата по чл. 4, т. 6 от Наредба № 32. Удостоверяването на съдържание е по чл. 590, ал. 2 от ГПК, а не както при пълномощните по чл. 590, ал. 4 от ГПК, където съхраняваме в книгата екземпляр с автентичен подпис.  При удостоверяване на съдържание на документи, снети от сайта на Търговския регистър, разпечатаните страници се заверяват като препис с посочване на датата, часа и минутата, когато са отпечатани, след което се удостоверява съдържанието на същите, за което снетите копия се таксуват като преписи по т. 6 от Тарифата, а за удостовереното съдържание се събира съответната такса по т. 4 или т. 9 от Тарифата. Характеристиката на снетия документ по отношение на събираната такса  и наличието на определен материален интерес се определя от съдържанието на текста на конкретния документ. Например: удостоверявания за вписани обстоятелства – без определен материален интерес - съдържанието се таксува по т. 4 от Тарифата; Договор за прехвърляне на дяловете с определен материален интерес -  удостоверяването на съдържанието се таксува по т. 9 от Тарифата.           

Забележка 2:     Договорите по чл. 25, ал. 3 от ЗННД са от категориите на други действия, предвидени от закон съгласно чл. 569, т. 8 от ГПК. Тези действия се извършват от нотариуса извън предвидените процедури от ГПК, където са му вменени задължения да удостоверява права, воля и т.н. Съветът на нотариусите счита, че те не следва да се извършват безвъзмездно, а в зависимост от вменените на нотариуса задължения, той следва да събира такса за извършените от него действия не по-малка от таксата по т. 9 от Тарифата.                               

     Димитър Танев   /Председател на Съвета на нотариусите/

 

Допълнение към Указанията на Съвета на нотариусите относно измененията в Тарифата за нотариалните такси

Колеги, обръщаме ви внимание, че събирането на таксата, което е ясно описано в чл. 4 от Тарифата при удостоверяването на съдържание на частни документи без определен материален интерес, се отнася и за двете процедури по удостоверяване на съдържание - тази по чл. 590, ал. 2 от ГПК, когато съхраняваме препис и тази по чл. 590 ал. 4 от ГПК, когато съхраняваме еднообразен екземпляр.При удостоверяването по чл. 590, ал. 4 от ГПК, когато съхраняваме автентичен екземпляр, на този екземпляр, както и на останалите екземпляри (ако са поискани повече от един от молителите), не се поставя щемпел за препис. Тези екземпляри само се таксуват като преписи. Припомняме ви, че това таксуване като преписи, стоеше като предложение на текста на чл. 590, ал. 4 от ГПК, но по предложение на Нотариалната камара в Комисията по правните въпроси отпадна и си остана в Тарифата. Съображението ни бе, че процесуалният кодекс не следва да се занимава с правила за таксуване.При едновременно удостоверяване на подписите и съдържанието на документ по чл. 590, ал. 4, ако в него извън едностранната сделка, касаеща упълномощаването, е налице и отделно изявление с определен материален интерес, което се ползва от охранителната функция на нотариалното удостоверяване, следва да се събере допълнително таксата по чл. 9, като за удостоверяване на съдържание на частни документи с определен материален интерес. Пример: Пълномощно за продажба на недвижим имот, в което извън текста на упълномощаването, упълномощителят декларира, че е получил цената в размер на 100 000 лева. Отделната такса за удостоверяването на това изявление трябва да е в размер на 365,25 лв. без ДДС.

Таксите за удостоверяване дата и подпис на договор и едностранно изявление с определен материален интерес, следва да се събират не само по отношение актовете, по които има разпореждане на съдия по вписванията за вписване. До въвеждането на имотния регистър (със Заповед на Министъра на правосъдието по чл. 70 от ЗКИР), вписванията се извършват от Службите по вписвания към Агенцията по вписванията по досегашния ред, съгласно ПВ – във връзка с § 62 от ПЗР ЗИД  на ЗКИР. Същите такси  следва да се събират и когато договорите и едностранните изявления подлежат на вписване по друг ред от Агенцията по вписванията, като тези в Търговския регистър, който ред на вписване не е отделен в Тарифата. Например: договор за прехвърляне на предприятие, който се вписва по чл. 16 от Търговския закон, договор да прехвърляне на дялове, който се вписва съгласно чл. 129, ал. 2 от Търговския закон и други – таксуват се по т. 9 от Тарифата, а не по т. 10.

     Димитър Танев    Председател на Съвета на нотариусите