Съобщение до нотариусите с влязла в сила заповед за вписване съгласно чл. 12, ал. 3 ЗННД и одобрен от министъра на правосъдието образец от печат

Вписването в регистъра на Нотариалната камара се извършва по решение на Съвета на нотариусите, след представяне на следните документи:

- Влязла в сила заповед на Министъра на правосъдието;- Писмена декларация за липса на пречки по чл. 9 от ЗННД;- Посочва се адресът на нотариалната кантора, за която трябва да са изпълнени изискванията на чл. 13, ал. 2 и 3 от ЗННД;- Документ за вещно право върху нотариалната кантора или вписан договор за наем;- Декларация за произхода на средствата, вложени за осигуряването на нотариалната кантора, по образец, одобрен от министъра на правосъдието.- Документ за сключена застраховка по чл. 30 от ЗННД, като минималната стойност за едно застрахователно събитие е 10 000 евро;- Образец от печат, одобрен от министъра на правосъдието;- Образец от подписа на нотариуса;- Банково бордеро за внесени по сметка на Нотариална камара: встъпителна вноска- 10 000 лв., годишна вноска към Нотариалната камара за 2008 г. 630 лв. и такса за вписване 20 лв., общо 10 650 лв., депозирани по следната IBAN сметка към УниКредит Булбанк:

IBAN: BG 46 UNCR 76301039223462 BIC: UNCRBGSF

Съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗННД искането за вписване в регистъра трябва да се направи в двумесечен срок от влизане в сила на заповедта.

Съгласно чл. 14, ал. 5 от ЗННД в едномесечен срок от постъпване на искането за вписване в регистъра Съветът на нотариусите извършва проверка на нотариалната кантора на кандидата, като за констатациите от проверката се съставя протокол, който се прилага служебно към искането.