Становище на Нотариалната камара по повод последваща оценка на въздействието на ЗКИР и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на Имотния регистър, обхващаща периода от 2015 г. до 2020 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с открита от Министерство на правосъдието обществена консултация по повод извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на Имотния регистър в Република България, обхващаща периода от 2015 г. до 2020 г., Нотариалната камара на Република България изготви и депозира своето становище, с което можете да се запознаете в прикачения към настоящото съобщение файл.

 

С уважение,

Иван Луцов

Административен секретар на Нотариалната камара