Стажуване в нотариална кантора

В съответствие с промените в Закона за съдебната власт, чл. 297, ал. 3 (ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г.), стажът за придобиване на юридическа правоспособност „ се провежда в районен съд, в окръжен съд, в районна прокуратура и в окръжна прокуратура, в окръжен следствен отдел, както и при адвокат и нотариус, по ред, определен от председателя на окръжния съд.„ Всеки нотариус получил заповед от съответния Окръжен съд и Софийски градски съд за приемане на стажант за посочения срок е длъжен да го приеме, като се следва поредността на регистрационните номера на нотариусите за съответния ОС или СГС.

      Съвет на нотариусите