Решение №3/24.02.2022 г. на Конституционния съд

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на сайта на Конституционния съд е публикувано решение от 24.02.2022 г., с което са обявени за противоконституционни разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.)

Решението предстои да бъде обнародвано в Държавен вестник, а с пълния му текст може да се запознаете на следния линк https://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/e650db9d-3ea2-4c42-a762-25364691ca0d

 

Нотариална камара на Република България