Решение на Министерски съвет от заседание, проведено на 07.08.2008 г.

Във връзка със заведени дела срещу Република Франция и Федерална република Германия относно изискването за гражданство за достъп до професията нотариус, на свое заседание на 07.08.2008 г. Министерски съвет взе следното решение:

1. Одобрява доклада на министъра на правосъдието и приложената към него позиция на българската страна за встъпване по дело С-50/08 на Европейската комисия срещу Република Франция.2. Одобрява доклада на министъра на правосъдието и приложената към него позиция на българската страна за встъпване по дело С-54/08 на Европейската комисия срещу Федерална република Германия.3. Дава съгласие Република България да встъпи по дело С-50/08 на Европейската комисия срещу Република Франция и по дело С-54/08 на Европейската комисия срещу Федерална република Германия.