Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 26 и 27 юни 2021 година.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в бр. 33/20.04.2021 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

Общото събрания на Нотариалната камара за 2020 г. ще се състои на 26 и 27 юни 2021 г. от 10.00 часа в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“ в гр. София.

Регистрацията ще започне на 26 юни 2021 г. в 8,30 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2020 г.;

2. Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед на изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;

3. Определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите;

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2021 г.

5. Разни.

 

Успешен ден,

Административен секретар