Работна среща в Министерство на правосъдието със Зам.-министър Жанета Петрова

На 19.08.2009 г. в Министерството на правосъдието се състоя работна среща между Заместник-министър Жанета Петрова и Димитър Танев, Председател на Нотариалната камара, Красимир Анадолиев, Заместник-председател на Нотариалната камара и Илия Иванов, член на Съвета на нотариусите.

На срещата, която действително се оказа работна и продължи близо два часа, конкретно се обсъдиха различни правни проблеми и задачи, които стоят пред Нотариалната камара. Запознахме г-жа Петрова с различните идеи и предложения на Нотариалната камара от семинарите проведени съвместно с Прокуратурата, съдиите по вписванията, съдиите от Районния съд и решенията възпроизведени в Декларацията на Националната конференция за противодействие на измамите с недвижими имоти. Коментирахме информационната система, която Нотариалната камара създаде, промените в Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които въвеждат нейната задължителност, необходимостта да изпълним задълженията си в срок, коментирахме проблемите в Агенцията по вписванията и с отделни разпореждания на съдиите по вписванията.

Аз лично съм удовлетворен, че г-жа Петрова е на нашето становище, което декларирахме на семинара със съдиите по вписванията и служителите от Агенцията по вписванията през м. ноември 2008 г., а именно, че софтуерният продукт на АВ трябва да се съобразява със Закона за собствеността и Правилника за вписване, а не обратното. Коментирахме резултатите от семинара в Хисаря със съдиите по вписванията, като изтъкнахме необходимостта в определени служби да се направи материално-правна ревизия, каквато не е правена досега, не с оглед уеднаквяване на практиката, а с оглед съответствието на разпорежданията на съдиите по вписванията, с нормите, които са ясно и точно определени в ГПК и ПВ. Коментирахме необходимите изменения в ЗКИР, връзката с ЕСГРАОН. Информирахме зам.-министъра, че на 18 август т. г. сме подали повторно искане до Министъра на вътрешните работи за издаване на Инструкция или друг нормативен акт, който осигурява достъп до вида на личните карти. Проектът за инструкиця бе изработен от колегите Енчо Енчев, Чайка Бележкова, Красимир Анадолиев и Красимир Катранджиев.

Зам.-министър Петрова ни информира, че промените на Правилника за вписванията ще бъдат дадени за съгласуване в началото на м. октомври 2009 година. Надявам се, че  ще имаме тези промени в електронен вариант, за да ги изнесем на сайта на Нотариалната камара. 

Зам.-министърът заяви, че Министерството на правосъдието планира до края на годината да създаде Закон за депозитна и консигнационна каса. Аз поех ангажимент Нотариалната камара да окаже съдействие на работната група с материали и евентуална среща с г-жа Натали Жили, Зам.-директор „Банкови операции” на Депозитната и консигнационна каса на Франция. Според мен в работната група трябва да вземат участие и представители на други юридически професии, адвокати, съдебни изпълнители, представители на агенциите за недвижими имоти, поради факта, че концепцията за Депозитна каса възлага компетентности и задължения, както на нотариуси, така и на тях.

Г-жа Петрова благодари на Нотариалната камара, че е, както тя се изрази, мотор на законодателни промени и полага усилия за увеличаване правната сигурност.

Димитър ТаневПредседател на Нотариалната камара