Предложения и сигнали във връзка с дейността на Агенцията по вписванията

Колеги,

Моля да отправяте до Нотариалната камара предложения и сигнали, касаещи подобряване работата на Агенцията по вписванията, които ще предоставим на Министерството на правосъдиет.

Димитър Танев

Председател на Нотариалната камара

Писмо на Министерство на правосъдието