На вниманието на всички нотариуси

На вниманието на всички нотариуси

„АГРОХОЛД” АД уведомява всички нотариуси, че не са издавали пълномощни с разпореждане с недвижими имоти, учредяване на вещни права или обременяване с тежести върху такива имоти, собственост на дружеството. С цел гарантиране интересите на „АГРОХОЛД” АД, Съветът на Директорите е взел решение за лично явяване на законните представители на дружеството пред Нотариус при осъществяване на сделки.Молбата на дружеството е да не бъдат изповядване сделки, извършвани чрез пълномощник, касаещи недвижими имоти, собственост на „АГРОХОЛД” АД.