Наредба за допълнение на Наредба №32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори е публикувана в бр. 70/15.08.2023 г. на Държавен вестник

Уважаеми дами и господа,

 

Информираме Ви, че днес (15.08.2023 г.) в бр. 70 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба №32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори:

 

 

"МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви
на нотариусите и нотариалните кантори

(обн., ДВ, бр. 12 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1997 г., бр. 152 от 1998 г., бр. 73 от 2003 г., бр. 24 и 31 от 2008 г., бр. 20 от 2009 г.; Решение № 14409 на Върховния административен съд от 2009 г. – бр. 29 от 2010 г.; бр. 33 от 2010 г.; бр. 12 от 2016 г., бр. 44 от 2017 г., бр. 35 от 2018 г. и бр. 37 от 2023 г.)

§ 1. В чл. 2в се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Справки от информационната система се предоставят на инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, застрахователи, застрахователни посредници, Фонда за компенсиране на инвеститорите, Гаранционния фонд и други лица с определен правен интерес във връзка с извършваната от тях регламентирана дейност, срещу заплащане цената на услугата, която е разходоориентирана за извършване на административната услуга.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 2. В чл. 9а се създават т. 9 и 10:

„9. извлечение от пълномощно, след нотариално удостоверяване на подпис, за извършване на действия пред инвестиционен посредник, управляващо дружество, лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и Фонда за компенсиране на инвеститорите, като извлечението съдържа:

а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Правилника за вписванията за упълномощителя (упълномощителите) и упълномощения (упълномощените);

б) описание на правата, условията и срока на упълномощаването;

10. извлечение от пълномощно, след нотариално удостоверяване на подпис, за извършване на действия пред застраховател, застрахователен посредник (пълномощно по чл. 338, ал. 1 от Кодекса за застраховането) и пред Гаранционния фонд (пълномощно по чл. 558, ал. 6 от Кодекса за застраховането), като извлечението съдържа:

а) данните по чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Правилника за вписванията за упълномощителя (упълномощителите) и упълномощения (упълномощените);

б) описание на правата, условията и срока на упълномощаването.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Атанас Славов"

 

За Ваше удобство предлагаме и  ЛИНК към официалната интернет страница на Държавен вестник.

 

С уважение,

Административен секретар