Изменение на Наредба N 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Уважаеми колеги, В брой 20 на Държавен вестник от 17.03.2009г. бе публикувано изменение на Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, с което изменение информационната система на Нотариалната камара вече е факт. В срок от 10 дни на сайта на Нотариалната камара ще излязат подробни указания за въвеждане на данните съгласно изменението на Наредба № 32. Указанията ще бъдат изпратени отделно, лично по пощата на всеки един от Вас. Въвеждането на данните трябва да се извършва само по таблиците, които ще Ви бъдат изпратени.

В изменението на Наредбата съществуват два срока: 6-месечен – за набиране на данни по изпратените таблици и 1-месечен – след това, за въвеждане и изпращане на тези данни към информационната система. Няма пречка, разбира се, ако някой в 6-месечния срок е набрал информацията, да я изпрати преждевременно. На Ваше разположение ще бъде специалист, който постоянно в рамките на работното време ще може да отговаря на възникналите въпроси по телефон или електронна поща.

Колеги, с въвеждането на информационната система „Единство” българският нотариат взима път на ново, качествено развитие на изразните си средства, обогатява се вида и значението на справките и удостоверяванията, които извършваме. Ние, българските нотариуси, полагаме основите на изграждане на модерен нотариат и Ви уверявам, че, ако постигнем дори някоя от целите си, ще бъдем пример за по-голямата част от европейските си колеги.

Истината е, че при въвеждането на информацията ще изпитваме известни неудобства, но така ще е само при първоначалното изграждане на информационната система. Зорът ще е оправдан, защото както е казал философът: „И най-дългото пътешествие започва с първата крачка”.

В течение на работата на работната група имаше предложение частна фирма да държи правата върху информационната система от нашите архиви и да ги предлага на избрана от нея цена на виртуалния пазар. Отделно, уважаваните от нас, колеги съдии по вписванията, в едно много обемно изложение до Народното събрание, бяха предложили да се създаде регистър на пълномощните към Службите по вписвания и ние да въвеждаме данните за тях. Колегите бяха забравили факта, че съгласно ЗННД и Нардеба № 32 архивът на нотариуса (част от който и общият регистър) е лично негов и правата върху него могат да се държат само от нотариуса, както и факта, че работна група по изграждане на информационна система към Министерство на правосъдието съществуваше още от месец януари 2008 г.

Съгласно чл. 2 а, ал. 3 от Наредба № 32, на уважаемите колеги съдии по вписванията е предоставен безплатен и неограничен достъп до този регистър. Приемам предложенията им, че трябва да има всеобхватен регистър за пълномощни, но правата върху нотариално заверените са на нотариусите. Ние бихме могли да обмислим, дали е възможно пълномощните, заверени от кметове, да се въведат в този регистър.  Ще трябва да изслушаме мненията на колегите от малките населени места.

В информационната система на Нотариалната камара трябва да се държат като база данни и случаите на чл. 48 и чл. 82 от ЗННД, когато нотариусът се замества от съдия по вписване,  или когато нотариалните действия се извършват от районен съдия или държавен съдебен изпълнител съгласно чл. 279, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ.

Съдиите по вписване (а защо не и частните пазители на ипотеки, както е във Франция, където това е една от най-недостъпните професии ) могат да направят отделен регистър за пълномощните от дипломатическите и консулски представители, които са държавни служители, а съгласно чл. 91, ал. 3 и ал. 4 от КТК, и на заверките от капитаните на корабите, когато са извън териториалните граници на страната - включително и на капитана на подводницата.

                                                              Димитър Танев                                                              Председател на Съвета на нотариусите