Декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1, ЗПКОНПИ

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомявам ви, че с оглед изпълнение на задължението на нотариусите да подават декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. пар. 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ срокът за подаване на декларациите е до 15 май, за предходната календарна година.

Декларациите, на хартиен и електронен носител, следва да подадете на адреса на Нотариалната камара на Република България – гр. София, ул. Опълченска 46-48, ет. 6.

Образец на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са достъпни онлайн на официалната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на: http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/

 

С уважение,

Административен секретар