В брой 84/08.10.2021 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Решение № 11 по к. д. № 7/2021 г. от 30.09.2021 г.

Уважаеми колеги,

В Държавен вестник брой 84 от 08.10.2021 г. е обнародвано Решение № 11 по к. д. № 7/2021 г., от 30.09.2021 г., с което Конституционния съд обяви за противоконституционни разпоредбите на на чл. 143, ал. 1 , предложение второ от Закона за движение по пътищата и §63 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Закона за Конституционния съд решенията на същия влизат в сила три дни след като обнародването им в Държавен вестник.

С пълния текст на решението може да се запознаете на следния линк: 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=162496

 

Административен секретар