Решения, взети в рамките на Общо събрание на Нотариалната камара, провело се на 25.02.2023 г.

Уважаеми дами и господа,

 

На 25 февруари 2023 г., в Интер Експо Център - гр. София, се проведе редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България. В откриването на събранието с поздравление към участниците се включи заместник-министърът на правосъдието – г-жа Мария Павлова.

 

Съгласно точките от Дневния ред, Общото събрание на НК взе следните решения:

1.    Общото събрание прие докладите на Председателите на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2022 г.;

 

2.    Общото събрание на НК реши да бъде запазен размерът на застрахователната сума по чл. 30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

 

3.    Общото събрание на Нотариалната камара взе решение промяна на размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите както следва:

- встъпителна вноска – от 10 000 лв. на 12 000 лв.;

- годишна вноска – от 900 лв. на 1200 лв. на година;

- допълнителна вноска – от 30 лв. на 100 лв. на година.

 

4.    Общото събрание прие Бюджет на Нотариалната камара за 2023 г.

 

В течение доклада и дискусиите Председателя на Съвета на нотариусите представи “Визия за електронно вписване, като една факултативна възможност за вписване, чрез използване на електронен автентичен акт”, дистанционното удостоверяване на личността и подписването с електронен подпис от нотариуса и усъвършенстван графометричен подпис от страните, упълномеряване на Регистър ”Единство” с модул за електронно подаване на документи към съществуващата информационна система на АВ за който са работили успешно няколко месеца ай ти специалистите на камарата и агенцията.

Изнесена бе тезата, че не е важно дали нотариусът съставя хартиени документи или файлове, а че той носи пълна имуществена отговорност на основата на принципа на независимост и особено на принципа на безпристрастност.

На събранието бе обсъдена възможността за организиране от страна на Нотариалната камара на обучение за повишаване на квалификацията на служителите, както и на кандидатите за нотариуси.

 

С уважение,

Административен секретар на НК