Семинар на Нотариалната камара на Република България - 23.11.2019 г., гр. София

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на 23.11.2019 г. (събота) в гр. София, хотел „Маринела“, зала „София“ ще се проведе Семинар на Нотариалната камара на Република България със следните теми:

  1. Актуална съдебна практика по ЗУТ – правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба:
  • Търпими строежи, установяване режима на търпимост, правно действие.
  • Сервитути – договорни и по силата на закона.
  • Учредяване право на надстрояване, пристрояване на сгради в режим на етажна собственост; промяна на предназначението на обща част.

  2. Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 22 август 2019 г.:

  • Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Правомощия на правоспособните лица по кадастъра.
  • Презумпция за достоверност на данните в кадастралната карта. Непълнота или грешка в кадастралната карта.

Заключителна дискусия по темите на семинара с участието на лекторите

  • Акцент върху най-важните проблеми;
  • Споделяне на добри практики от участниците;
  • Разглеждане на типични казуси от практиката;
  • Обсъждане на проблеми  на действащата нормативна уредба.

Лектор на правния форум ще бъде съдия от Върховния касационен съд – Камелия Маринова. Ще Ви уведомим своевременно относно подробната програма на семинара и съпътстващите организационни въпроси.

 

С уважение,

Административен секретар на НК