Решение на Конституционния съд № 17 от 04.11.2021 г. по конституционно дело № 11/2021 г.

Уважаеми колеги,

В Държавен вестник брой 94 от 12.11.2021 г. е обнародвано Решение № 17 от 4.11.2021 г. по конституционно дело № 11/2021 г., с което Конституционния съд обяви за противоконституционни разпоредбите на на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

С пълния текст на решението може да се запознаете на следния линк: 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=164533

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Закона за Конституционния съд, решенията на същия влизат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник.

 

Красимир Анадолиев

Председател на Съвета на нотариусите на

Нотариалната камара на Република България