ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА - 23.11.2019 г., х-л "Маринела"

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание програма за семинар на Нотариалната камара на Република България, който ще се проведе на 23.11.2019 г. в зала „София“ на хотел „Маринела“ (гр. София, бул. Джеймс Баучър №100):

 

ПРОГРАМА

Семинар на Нотариалната камара на Република България

23.11.2019 г. /събота/

 зала „София“, хотел „Маринела“-София

10.30 ч. – 12.00 ч.: Първа част на семинара

Актуална съдебна практика по ЗУТ  - правни режими, действие по отношение на вещните права, действаща нормативна уредба:

-          Търпими строежи, установяване режима на търпимост, правно действие.

-          Сервитути – договорни и по силата на закона.

-          Учредяване право на надстрояване, пристрояване на сгради в режим на етажна собственост; промяна предназначението на обща част.

12.00 ч. -13.30 ч.: Обедна почивка

13.30 ч. – 15.00 ч. Втора част на семинара

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, в сила от 22 август 2019 г.:

-     Условия и ред за предоставяне на услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри. Правомощия на правоспособните лица по кадастъра.

-           Презумпция за достоверност на данните в кадастралната карта. Непълнота или грешка в кадастралната карта.

-           Дискусия по темите на семинара.