Подаване на декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. пар. 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

Уважаеми дами и господа,

 

           Във връзка със задължението на нотариусите да подават декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. пар. 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, приложено Ви изпращаме образец на съпроводително писмо, което можете да изпращате, ведно с декларацията на хартиен и електронен носител на адреса на Нотариалната камара на Република България – гр. София, ул. Опълченска 46-48, ет. 6.

Напомняме Ви, че сроковете за подаване на декларации за имущество и интереси, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2, са както следва:

1. в едномесечен срок от заемането длъжността;

2. ежегодно до 15 май – за предходната календарна година;

 

           Образец на декларациите за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са достъпни онлайн на официалната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на: http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/

 

С уважение,

Гергана Франсис

Административен секретар