Изменение на Закона за Регистър Булстат

Уважаеми дами и господа,

 

Във Връзка с влизане в сила на изменение на Закона за Регистър Булстат ви информираме, че кодовете по Булстат на физическите лица, които съвпадат с техния Единен граждански номер и съдържат 10 знака, ще бъдат преобразувани в код с 9 знака.

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър Булстат, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).

Промяната става автоматично и не изисква да се подават документи или заявления. Справка за връзката "стар-нов код" ще може да се прави на официалната страница на регистър Булстат, раздел "Справки". Справка можете да направите на официалната страница на регистър БУЛСТАТ на следния линк: https://reports.bulstat.bg/bulstat-ireports/report.jsf?x_rpt=rpt33 .

Информация за промените е публикувана на официалната страница на Национална агенция за приходите (НАП) на следния линк: https://nra.bg/wps/portal/nra/actualno/egn-v-registur-bulstat-se-preobrazuva-c-9-cifren-kod

Всички лица, засегнати от измененията в Закона за Регистър Булстат, следва да са получили писма на НАП с информация на електронните си пощи в края на миналата година. За допълнителни консултации от НАП предоставя следния телефон 0700 18 700.

За потребителите на програмен продукт „Нотариус футурум“, които са генерирали и получили своя нов код следва това да бъде отразено в меню „Настройки“. При затруднения за извършване на необходимите промени, следва да се обърнете към Любомир Шопов„Сиела Норма“ АД, телефон: 02/903 00 19; мобилен телефон: 0884 013 716; е-mail: lshopov@ciela.com .

За потребителите на други програмни продукти следва да се обърнете към лицата , отговорни за поддръжката на съответния програмен продукт.

 

 

С уважение,

Нотариална камара на Република България