ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен на 23.04.2019 г. в 44-то НС

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, сигнатура 954-01-30, внесен на 23.04.2019 г. в 44-то НС от Министерски съвет от Пламен Нунев и група народни представители. Законопроектът е приет в Пленарна зала на първо гласуване на 25.04.2019  г.

Съгласно приложените мотиви към законопроекта, със ЗИД на ЗМИП се цели предприемане на действия за намаляване на административната тежест за задължените по закона субекти, чрез отпадане на режима за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”. Задължителното утвърждаване на вътрешните правила се заменя с възможността контролните органи на агенцията, да извършват проверки по документи за спазване изискванията на чл. 101-105 от закона. Промяната в чл. 2 на закона е с оглед изясняване на процеса на установяване на някои от елементите на въведената за целите на този закон дефиниция за изпиране на пари. Предлага се и изрична дефиниция за „имущество”, чрез която ясно да се определят активите и оценимите права, които се включват в това понятие. Чрез промените в раздел I на глава осма от закона се внася допълнителна яснота относно приложимостта на разписаните в него правила, процедури и изисквания и по отношение на финансирането на тероризма.

Линк към визирания проект на нормативен акт с информация относно вносители и други идентифициращи данни във връзка с предложения законопроект, можете да видите по-долу –

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156978

С уважение,

Административен секретар