В бр. 18/02.03.2021 г. на Държавен вестник е обнародван текстът на Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата

Уважаеми дами и господа,

 

На официалната страница на Държавен вестник е публикуван брой 18 от 02.03.2021 г., в който е обнародван текстът на Законът за допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от 44-то Народно събрание на 19 февруари 2021 г. със следното съдържание:

 

"Параграф единствен. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 126:

 

,.§ 126. (1) Прехвърлителят на регистрирано пътно превозно средство, чиято собственост е прехвърлена преди 27 декември 2017 г., за което приобретателят не е изпълнил задължението си да регистрира придобитото превозно средство в законоустановения срок      

от придобиването, може в срок до 31 декември 2023 г. да предостави в отдел/сектор „Пътна полиция” при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи копие на документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността на

превозното средство.

 

  1. В случаите по ал. 1, след предоставянето на копието на документа, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността, регистрацията на пътното превозно средство се прекратява служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система

                        от отдел/сектор „Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи. В автоматизираната информационна система се отбелязва прекратяването на регистрацията и се вписват данни за приобретателя, номер и/или дата на  документа за прехвърляне на собствеността.

(3) За прекратяването на регистрацията по ал. 2 отдел/сектор „Пътна полиция“ при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи издава на прехвърлителя по негово искане удостоверение, съдържащо информация за датата на прехвърлянето на

      собствеността на пътното превозно средство и датата на служебното прекратяване на регистрацията.

(4) Разпоредбите на ал. 1-3 се прилагат и когато собствеността на пътното превозно средство по ал. 1 е прехвърлена на лице, което не е български гражданин или договорът е сключен извън територията на Република България".

 

 

С уважение,

Административен секретар на

Нотариална камара на Република България