Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България - 26.06.2021 г.

Уважаеми колеги,

На 26 юни 2021 година в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“ в гр. София се проведе редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България, на което бяха взети следните решения:

По точка 1 от Дневния ред - Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2020 г.

Общото събрание прие докладите на председателите на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия.

По точка 2 от Дневния ред - Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед на изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането.

Общото събрание на НК реши - минималният размер на застрахователната сума по чл. 30 от ЗННД остава непроменен.

По точка 3 от Дневния ред - Определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите.

Общото събрание на НК реши - размерът на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите към НК остава непроменен.

По точка 4 от Дневния ред – Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2021 г.

Общото събрание на НК прие проект на бюджет на Нотариалната камара за 2021 г.

Официален гост на събитието беше заместник-министърът на правосъдието г-жа Мария Павлова, която приветства присъстващите колеги, като в своето обръщение подчерта, че  през последните повече от 20 години нотариусите убедително са доказали, че са на нивото на своите отговорности и са завоювали заслужен авторитет в обществото и сред юридическата общност. Г-жа Павлова поздрави Нотариалната камара за активната й ангажираност по отношение на включването на съвременни авангардни технологии и процеси на дигитализация в ежедневната дейност на нотариуса,  което  подобри  обслужването на гражданите, бизнес организациите и институциите, както и отправи и пожелание да бъдат продължени усилията в посока на работа в интерес на обществото и в защита справедливостта и върховенството на закона.

С уважение,

Административен секретар