Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 26 и 27 февруари 2022 година.

Уважаеми дами и господа,

 

Уведомяваме Ви, че в бр. 105/14.12.2022 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

 

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съгласно Решение № 10 на Съвета на нотариусите, взето на редовно заседание, проведено на 13.11.2021 г. (протокол № 13 от 13.11.2021 г.), свиква редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 26 и 27.02.2022 г. от 10 ч. в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“ – София. Регистрацията ще започне на 26.02.2022 г. в 8,30 ч. и събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.  Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия за 2021 г.;

2. Избор на нови членове и на председатели на ръководните органи на Нотариалната камара на Република България;

3. Определяне на минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед изискванията на глава четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;

4. Обсъждане и определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и  допълнителни вноски;

5. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2022 г.;

6. Разни. 

 

С уважение,

Административен секретар