Декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1, ЗПКОНПИ

Уважаеми дами и господа,

На вниманието на вписаните, считано от 13 април 2019 г., в регистъра на Нотариалната камара нотариуси - информираме Ви, че следва да подадете своите декларации за имущество и интереси по чл. 35,ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, вр. пар. 2, т. 6 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ в едномесечен срок от заемането длъжността, а именно до 12 май 2019 г., включително.

Наред с това, отново уведомяваме, че за останалите членове на Нотариалната камара, срокът за подаване на декларациите е ежегодно до 15 май – за предходната календарна година.

Декларациите, на хартиен и електронен носител, следва да подадете на адреса на Нотариалната камара на Република България – гр. София, ул. Опълченска 46-48, ет. 6.

Образец на декларациите за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са достъпни онлайн на официалната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на: http://www.ciaf.government.bg/pages/view/deklaracija-198/

С уважение,

Административен секретар