Участие на Председателя и заместник-председателя на Съвета на нотариусите в заседание на Комисията по правните въпроси

Уважаеми дами и господа,

На 6.02. Председателят на Съвета на нотариусите Димитър Танев и зам.председателят на Съвета на нотариусите Луиза Стоева присъстваха на заседание на Комисията по правни въпроси.
Димитър Танев и Луиза Стоева представиха подробно аргументите в депозираното в комисията становище за заличаване на Ал.4 на чл.501 а от ГПК от 28.12.2018 г.
Аргументите, които комисията прие с разбиране, представляваха систематично тълкуване на ГПК, тълкуване на делегираната компетентност на нотариусите и частните съдебни изпълнители и подробен анализ на европейската законодателна практика.

Административен секретар