Уточнение към справките във връзка с писмото на Върховна касационна прокуратура

Уважаеми колеги, Във връзка с изпращането на справките, чието правно основание е писмо от Върховна касационна прокуратура с изх. № 65 / 2009г. от 25.02.2009г. (което е качено на сайта на Нотариалната камара от 04.03.2009г.), проведох разговор със зам.-главния прокурор  Валери Първанов.

Колегите, които са получили писма за извършване на справки от съответни райони и окръжни прокуратури, следва да ги изпратят директно на тях, с оглед по-оперативно предаване на информацията. В тези случаи до Нотариалната камара е необходимо да се изпрати само информация за броя на сделките, които вече са предоставени, с оглед извършването (от Нотариалната камара) на една обобщена справка, която да се препрати на ВКП. Колегите, които са изпратили справките директно до Нотариалната камара до този момент, също са изпълнили коректно своите задължения, като в този случай Нотариалната камара ще ги препрати направо на ВКП.Във връзка с поставените питания от отделни колеги, дали при извършването на справката не се нарушава Законът за защита на личните данни, проведох разговор с Красимир Димитров - член на Комисията за защита на личните данни. Господин Димитров категорично заяви, че в случая не се нарушава ЗЗЛД, поради разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6 от ЗЗЛД, който визира, че обработването на лични данни е допустимо, когато те са необходими при упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора. Правомощията на прокуратурата са визирани в Конституцията, ЗСВ, НПК и други нормативни актове, включително ЗННД. В случая се касае не за една анкета, а за проверка, при която се събират данни за разкриване на конкретни престъпления като данъчни престъпления и изпиране на пари. Всеки нотариус сам носи отговорност за предоставянето или непредоставянето на такава справка. Мое лично мнение е, че справката подчертава публичната власт, която ни е възложена от държавата, при упражняване на професията от всеки от нас и която сме изтъквали като факт неведнъж при други поводи, относно тълкуване функциите на нотариуса.

                                                             Димитър Танев                                                             Председател на Съвета на нотариусите