Съобщение до всички нотариуси с неиздължени вноски към Нотариалната камара за 2008 г.

Съгласно решение на Съвета на нотариусите от 17.01.2009 г., имената на нотариусите, които не заплатят вноските си към Нотариалната камара до 23.01.2009 г. ще бъдат публикувани на сайта на Камарата.

За неплатилите годишните си вноски за 2008 г. до 23.01.2009 г. ще се пристъпи към изпълнение на решение на Общото събрание от 26.01.2008 г., а именно: „Когато има две поредни тримесечни неплатени вноски, Съветът на нотариусите образува дисциплинарно производство срещу нотариуса и кумулативно с това започва процедура по изваждане на изпълнителен лист срещу същия”.