Среща между Нотариалната камара на Република България, Държавна агенция "Електронно управление" и Столична община относно уведомленията съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ

Уважаеми колеги,

На 06.02.2020 г. в централата на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) се проведе съвместна среща между представители на Нотариалната камара, Държавна агенция „Електронно управление“ и Столична община, като на срещата присъстваха председателя на Съвета на нотариусите на  – нот. Красимир Анадолиев и нот. Антони Гетов – член на СН, г-н Атанас Темелков, председател на Държавна агенция „Електронно управление”,  г-н Даниел Борисов Делев началник Отдел ''Методология'' към Дирекция ''Общински Приходи'' на Столична община, както и други представители на ДАЕУ и Столична община. На срещата се обсъдиха възможностите за автоматизиране и оптимизиране на процеса при изпълнение на задължението на нотариусите по изпращане на уведомления до общините, съгласно чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ, чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. Имайки предвид разнообразието в начините на изпращане, както  и в съдържанието на изпращаната информация, участниците се обединиха около решението в най-кратки срокове да се изготви унифициран формуляр на уведомление, с възможно най–краткото необходимо съдържание, който формуляр да бъде достъпен в Системата за сигурно електронно връчване, с цел по добро структуриране на подаваната информация и подпомагане на процеса по подаване на същата.  За улеснение на колегите ще бъде изработено Ръководство за работа с платформата.

 

С уважение,

Нотариална камара