Среща в Министерство на правосъдието по съществуващи проблеми на работата на Агенцията по вписванията

Уважаеми колеги, във връзка с писмо от 23.02.2009г., вчера се състоя среща в Министерство на правосъдието по съществуващи проблеми на работата на Агенцията по вписванията, съдиите по вписванията и нотариусите.

От страна на Министерство на правосъдието присъства зам.-министър Илонка Райчинова, от нотариусите бяхме аз, Валентина Механджийска и Валери Манчев, а от страна на съдиите по вписванията – ръководители на Службите по вписванията София, Пловдив, Бургас, Варна, от страна на Агенцията по вписванията – изп. дир. Даниела Митева и консултанта Асен Дюлгеров и преподавателят Красимир Димитров. На срещата бяха отчетени сигнали от цялата страна от служители, съдии по вписванията и нотариуси, във връзка с работата на служители и съдии по вписвания. Както знаете по проблемите се проведе семинар през месец ноември и въпросите бяха поставени на срещата в Пампорово същия месец. Зам.-министърът Илонка Райчинова заяви категорично, че електронен имотен регистър трябва да има и проблемите със софтуера, трябва да се преодолеят. Предложих да се създаде работна група за детайлно разглеждане на проблемите както и достъп на съдиите по вписванията до софтуера. Категорично заявих, че такава среща не може да се отлага след празниците и днес в 9:00 часа започна работата и в Агенцията по вписванията. От страна на нотариусите поканих за участие нотариус Миленкова, но тя бе възпрепятствана и участвах само аз. В работата по отстраняване на грешките, днес участваха посочените по-горе съдии по вписване, преподавателят Красимир Димитров, Даниела Митева и служители от Агенцията по вписванията. Истината е, че работата тръгна конструктивно, без емоции като с колегите съдии по вписване констатирахме, че ако те или нотариуси участваха в консултирането при създаването на софтуера, проблеми нямаше да има. Постигна се разбиране по формата на удостоверението за тежести, сканирането на аковете, преселването /мигрирането/ на информацията по тях, търсенето в информационната система и др.Уважаеми колеги, всеки нотариус е естествен участник в работата по софтуера и във връзка с това няма пречка всеки колега, който има желание, представа за детайлите на вписването и за общите проблеми в Службите по вписванията в страната да встъпи в обсъжданията. Поемам ангажимент да предложа на Съвета на всеки нотариус извън органите на Камарата, който вземе участие, отдели лично време в тази неформална работна група, да се заплатят разноските, включително и отделно възнаграждение.

___________________________________________________________________________

Във връзка с работата на работната група по закондателни промени относно държавната защита на правото на собственост Ви моля, който има възможност и интерес да представи идеи за конкретни текстове до 10 март включително /срока все пак не е преклузивен/, във връзка със: 1. Закона за гражданска регистрация – създаване на процедура по издаване на документи, които доказват наследяването, акт на нотариуса, който установява самото наследяване и квотите и предложение за вписване на това наследяване в информационната система на Камарата или Службата по вписване;1.2. Създаване на процедура по издаване на удостоверение за семейно състояние от регистрите за гражданско състояние и достъпа на нотариуса по интернет до тях;2. Единен образец на графично извлечение от определен кадастрален или регулационен план /скица на терен/ - изменение на ЗУТ и Наредба № 3 от 28 април 2005г.;3. Изменение на Закона за търговския регистър – предварително проверка правата и съгласието на заявителите /управителите, съдружниците и др. в търговските дружества/ със съответните нотариални удостоверявания евентуално на подпис и съдържание с оглед предотвратяването на „модерната” измама кражба на фирми;

___________________________________________________________________________

Във връзка с коментарите за статута на паркоместата в момента са налице текстове от Адела Кац за определяне на статута им към /евентуално параграф 5 от ДР на ЗУТ, точка 39/ и на Жернард Бехар за възможността за разпореждане с реални части от терен представляващи паркоместа към чл.200, ал.3 от ЗУТ, ако има други конкретни идеи и предложения моля да ги представите директно на посочените по-горе колеги.Моля за идеи за конкретни текстове във връзка с изваждане от ЗУТ на норми, касаещи разпореждане с право на собственост върху недвижими вещи, части от терени /чл.15, 16, 17 и др. от ЗУТ/ и регулирането на тази материя евентуално в Закона за собствеността, както и за други необходими според Вас промени.__________________________________________________________________________

Моля колеги, ако някой има възможност да подготви проект за Инструкция, касаеща опосредствения отдалечен достъп (чрез нарочен служител) до масивите на МВР за проверка на личните карти. Представителите на МВР в работната група са готови да съдействат за такъв опосредствен отдалечен достъп и предложиха Инструкцията да бъде подобна на тази на частните съдебни изпълнители. Проблемът е достъпът да е бърз, по Интернет, а не с писма като при частните съдебни изпълнители. Срок – 10 март 2009 година.___________________________________________________________________________

Днес разговарях с проф.Цанка Цанкова, която ме увери, че е предстоящо разглеждането на второ четене на проекта за новия Семейния кодекс и нотариуса съвсем скоро ще поеме отговорността по удостоверяване /заверка едновременно на подпис и съдържание/ на брачните договори и вписването им в АВ и други удостоверявания. Както знаете проведохме два семинара с френските колеги относно конструкцията, съдържанието и въпросите на брачните договори, така че ние сме първите специалисти сред юридическата гилдия по тази нова материя. Мисля, че е етично спрямо гражданите на страната първите договори да си ги заверим между нас самите – разбира се след 8 март.

       26.02.2009г.                                                            Димитър Танев