Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 23 и 24 февруари 2019 година

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в бр. 100/2018 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съгласно решение на Съвета на нотариусите по Протокол №10 от 23.11.2018 г. от редовно заседание на Съвета на нотариусите свиква редовно Общо събрание на Нотариалната камара, което ще се проведе на 23 и 24.02.2019 г. от 10 ч. в зала „Витоша“ на „Интер Експо Център“, София.

Регистрацията ще започне на 23.02.2019 г. в 8,30 ч. при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия за 2018 г.;

2. Избор на нови членове и на председатели на ръководните органи на Нотариалната камара на Република България;

3. Обсъждане на предложение за размера на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД;

4. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2019 г.;

5. Разни.

 

 

Успешен ден,

Административен секретар