Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 22 и 23 февруари 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в бр. 94/2019 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съгласно решение  на Съвета на нотариусите по Протокол № 11/22.11.2019 г. от редовно заседание на Съвета на нотариусите, свиква редовно Общо събрание на Нотариалната камара, което ще се състои на 22 и 23 февруари 2020 г. от 10.00 часа в зала „Европа“ на Парк Хотел „Москва“ в гр. София.

Регистрацията ще започне на 22 февруари 2020 г. в 8.30 часа.

 Общото събрание на Нотариалната камара ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара за 2019 г.;

2. Определяне минималния размер на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед изискванията на глава Четиридесет и пета от Кодекса за застраховането;

3. Обсъждане на възможността за сключване на колективна застраховка „Професионална отговорност на нотариус“;

4. Определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите;

5. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2020 г.

6. Разни.

 

 

Успешен ден,

Административен секретар