Проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на официалната интернет страница на Портала за обществени консултации към Министерски съвет, е публикуван проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.  

С наредбата се уреждат организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси.

Всички документи към визирания проектен нормативен акт можете да видите на следния линк:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3534

Датата за приключване на обществените консултации във връзка с проекта на Наредбата е 28.06.2018 г.

С уважение,

Административен секретар