Проект на Вътрешни правила по ЗМИП

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на Вашите служебни електронни пощи са изпратени Примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането тероризма, предназначени за Нотариалната камара, съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Вашите предложения и становища относно същите, можете да изпращате на официалната електронна поща на Нотариалната камара - chamber@notary-chamber.bg

С уважение,

Административен секретар