Проект за изменение на правилника за вписване.

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание Проект за изменение на Правилник за вписване, който беше обсъден в Министерство на правосъдието на 09.12.2008 г. в 16:00 часа. Проектът е изготвен от Агенция по вписванията. Моля Ви да дадете, ако счетете за необходимо, писмените си становища до 16.12.2008 г., защото следващото заседание е на 17.12.2008 г.

Моля Ви, също така, да вземете предвид следните изначални позиции при изготвяне на Вашите становища:

• Според мен, не е необходимо да се приема изцяло нов Правилник за вписване, а да се измени сега съществуващия – в страната са приемани три правилника за вписване: ПВ от 28.07.1927 г., ПВ от 10.03.1949г. (по Закона за привилегиите и ипотеките) и настоящия от 13.12.1991 г., съгласно чл. 116 от Закона за собствеността. Както сполучливо отбеляза колежката Адела Кац, не е налице качествено изменение на обществените отношения, нито има промени по Закона за собствеността, които да оправдават изработването на изцяло нов Правилник за вписване.

• Във връзка с предвидената в чл. 4 от проекта информационна система, трябва да отбележим, че е крайно опасно партидите на имотите да се обновяват автоматично (без сделка) с данни от кадастралната карта. Колегите, които работят с кадастрални карти по ЗКИР знаят най-добре, че голяма част от тях са неверни , поради факта, че Агенция по кадастъра няма достъп до устройствените планове, които се съхраняват от техническите служби на общините, и не съобразяват картите с тях, въпреки че ЗКИР го изисква - § 6 от ПЗР на ЗКИР, чл. 24 от ЗКИР. Отделно съображение е, че данните за собственост по кадастралните регистри са снети от служителите – геодезисти чрез анкетиране на гражданите. Противоречието на тази информация с актове, където собствеността е установена от нотариус, съд, общинска и областна администрация и т.н., е ненужно и недопустимо.

• Договорите, в които собствеността се прехвърля под отлагателно условие са допустими съгласно общите правила на ЗЗД (чл. 25) и съгласно чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗКИР, и Правилника за вписване не е нормативен акт, който може да ги признава и отхвърля. Тези договори придобиват все повече популярност, поради факта, че банките намаляват кредитирането и много строители прехвърлят собствеността под условие – когато бъде платена сто процента от цената. Важен в случая е и аргумента, че съгласно чл. 112 от Закона за собствеността, по нашето право се вписват актове, а не права.

• Възможността за вписване на предварителен договор в Правилника за вписване не е съобразена със Закона за собствеността, поради факта, че тези договори имат чисто облигационно действие. ЗЗД урежда сключването и последиците от изпълнението на предварителните договори и само изменения в тези нормативни актове би дало правно основание за вписването на предварителните договори.

• Лично мое мнение е, че информационният продукт, изготвен от АВ, трябва да се уреди, „вмъкне” в контекста на чл. 41, ал. 2 от ПВ. Този текст би трябвало да се развие и да даде възможността на електронен носител да се водят и съхраняват не само всички регистри, но и книгите – което, да си признаем, съществува като даденост в момента и без Правилникът за вписване да го допуска. В този текст е мястото да се уреди функционирането на електронен имотен регистър, като партидите имат чисто информационно значение и ще ни улесняват за справка. Тези партиди ще са без идентификатор и ще се различават само по него от тези, образувани след влязла в сила кадастрална карта по ЗКИР. Същественото в случая, според мен, е не идентификатора, а установяването на идентичността и факта, че актовете, подлежащи на вписване ( нотариални актове, договори, съдебни решения и др.) инкорпорират в себе си не условно, а безусловно, правото на собственост. Според мен, Агенция по вписванията би трябвало да детайлизира в една инструкция, например, конкретните технически задължения на всеки служител, за да са ясни до край правилата на вписването.

• Според мен, трябва изрично да се визира фактическият състав на вписването: противопоставимостта на актовете, която възниква веднага от вписването във входящия регистър, изработването на имотната партида и архивирането на акта, които дават информация за извършеното вписване и са неделима част от него.

• Трябва да се запази възможността за правене на справка и по име, а не само по имот (чл. 92 от ЗКИР), за да сме улеснени при изповядване на сделките. Трябва да е ясно, също така, по кои характеристики на имота (граници, адрес, планоснимачен номер и др.) може да се направи справка.

Извинявам се, че повтарям повечето от съображенията си, които са известни на членовете на Съвета, съгласно становището, дадено от Нотариалната камара пред Министерството на правосъдието по един нереализиран проект за изменение на ЗКИР от 28.03.2008 г.

Можете да изтеглите проекта за правилник за вписванията ТУК.

                                                                                            Димитър Танев