Определяне на дължимия местен данък

Уважаеми колеги,Обръщаме ви внимание, че при определяне на дължимия местен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, трябва да имате предвид разпоредбите на Параграф 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, обнародван в бр. 105, ДВ от 9.12.2008 г., в сила от 01.01.2009 година.