Обнародвани промени в ЗСПЗЗ и ЗАЗ - ДВ, бр. 55/03.07.2018 г.

Уважаеми колеги, 

Уведомяваме Ви, че на стр. 11 в брой: 55 от 03.07.2018 г. на Държавен вестник са обнародвани изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в Закона за арендата в земеделието, в §18 и §19 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗРА. 

Визията на Нотариалната камара относно необходимите последващи изменения в ЗСПЗЗ бе аргументирана и в офицално депозираното становище на Камарата по разглеждания нормативен акт пред Комисията по правините въпроси и Комисията по земеделието и храните. 

За Ваше улеснение, предлагаме ЛИНК към бр. 55/03.07.2018 г. на Държавен вестник.

Предлагаме на Вашето внимание и ЛИНК към стенографски протокол от заседанието на Комисията по земеделието и горите, проведено на 14 юни 2018 г., където бихте могли да се запознаете с изказването на председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара - нотариус Димитър Танев, с което е мотивирано становището на НК относно необходимите последващи изменения в ЗСПЗЗ.

 

Нотариална камара на Република България