Заповед на Министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване на 12 и 13 май 2009 година

На основание чл. 46 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, във връзка с чл. 2 от Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване, министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-157/17.03.2009 г. за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване, насрочен за 12 и 13 май 2009 г.

                          М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  П Р А В О С Ъ Д И Е Т О                                З А П О В Е Д  № ЛС-И-157/17.03.2009 г.На основание чл. 46 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, във връзка с чл. 2 от Наредба № 2 за условията и реда за провеждане на изпита за помощник – нотариуси по заместване                                                    Н А Р Е Ж Д А М:1. Да се проведе изпит за помощник – нотариуси по заместване на 12.05.2009 г. и 13.05.2009 г. от 9. 00 часа, в сградата на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. “Дондуков” № 2, ет. 8.

2. Заявление за участие в изпита се подава до министъра на правосъдието от нотариуса и кандидата за помощник – нотариус по заместване, в срок от 23.03.2009г. до 03.04.2009г. включително, в деловодството на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. “Славянска” № 1, от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден. Заявлението може да бъде подадено лично от един от двамата заявители или от техен пълномощник, с нотариално заверено пълномощно.

3. Към заявлението се прилагат документите, посочени в чл. 11, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и удостоверение от Нотариалната камара, че кандидатът е вписан като помощник – нотариус.

Утвърждавам образец на заявление за участие в изпита, съгласно приложение, съставляващо неразделна част от настоящата заповед.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.

Копие от заповедта да се изпрати  на Нотариалната камара за сведение.Копие от заповедта да се постави на таблото за обявления в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. “Славянска” № 1, както и да се публикува в Интернет страницата на Министерството на правосъдието.