Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

На 30.05.2008 г. в бр. 50 на „Държавен вестник” бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от XL Народно събрание на 15 май 2008 г.

Законът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на §23, 25, 45, 46 и 47, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”. Съгласно „Преходните и заключителни разпоредби” на ЗИД на ГПК в ЗЗД се създава заключителна разпоредба с параграф единствен и чл. 83 на ЗННД се изменя.

Измененията в главата Нотариални производства от ГПК можете да видите тук.