Данни относно придобиването на недвижими имоти в Република България с цена над 500 000 лв.

Уважаеми колеги, във връзка с писмо от Върховна касационна прокуратура изх. № 65 / 2009 г., от 25.02.2009 г., е необходимо всеки един нотариус да представи данни относно придобиването на недвижими имоти в Република България с цена над 500 000 лв. за периода 2005 – 2008 г. Писмото е относно образувана проверка от Прокуратурата на Република България на законността на доходите на лица, придобили недвижими имоти в Република България с цена над 500 000 лв. за периода 2005 – 2008 г.

Необходимо е в срок до 20.03.2009 г. да представите част от данните за всяка отделна сделка (продажба, дарение и др.), чиято уговорена цена е над 500 000 лв. или данъчната оценка, представена по нея, е над 500 000 лв., включително. Необходимо е да се представят и данни за съставени констативни нотариални актове, когато за основание са послужили извършени сделки.

Съдържание на справката:

1) описание на страните по сделката или титуляра – собственик по констативния акт с данните по чл. 6, ал. 1, б. „а” от Правилника за вписванията

2) кратко описание на имота

3) посочване на уговорената цена или данъчната оценка в акта, представен за вписване

Справките изпращайте на електронната поща на Нотариалната камара или по пощата с писмо с обратна разписка на адреса на Нотариалната камара.

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите