Внесен е законопроект за ЗИД на ЗЗЛД в 44-то Народно събрание

Уважаеми дами и господа,

Бихме искали да Ви информираме, че на 18.07.2018 г. е внесен в 44-то НС от Министерски съвет проект на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, сигнатура 802-01-27.

Моля да обърнете внимание на §17 от така предложения текст на ЗИД на ЗЗЛД, където в чл. 37а, ал. 1 е предвидено, че "администраторът или обработващият може да откаже пълно или частично упражняването на правата на мб-МЙ 802-01-27 ЗИД НА ЗЗЛД субектите на данни по чл. 12-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и да не изпълни задължението си по чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679, когато упражняването им би създало риск за защитата на независимостта на съдебната власт и съдебните производства".

Настоящият текст е съобразен с визията на Нотариалната камара на Република България, която бе внесена при общественото обсъждане на законопроекта за ЗИД на ЗЗЛД. Моля, също така, да обърнете внимание какви са конкретните права на субектите на данни по чл. 12-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

С уважение,

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите